Przebieg procesu rekrutacji

 1. Model kluczowych kompetencji.
  We współpracy z Klientem tworzony jest odpowiedni model kompetencyjny do każdego stanowiska. Opisany zostaje zbiór wymaganych umiejętności oraz, w razie potrzeby, certyfikatów potwierdzających formalnie specjalistyczne kompetencje pracownika.
 2. Budowa bazy danych kandydatów.
  Przesłanie briefu do współpracujących spółek zagranicznych z opisem wymagań i deklarowanych świadczeń ze strony Klienta, którego celem jest zainteresowanie ofertą i pozyskanie nowych kandydatów. Poszukiwanie odpowiednich kandydatów w bazie naszej firmy.
 3.  Weryfikacja dokumentów (preselekcja).
  Analiza aplikacji nadesłanych przez kandydatów i przyporządkowanie ich według oczekiwanych istotnych kryteriów. Celem jest utworzenie grupy kandydatów, których kwalifikacje odpowiadają utworzonemu profilowi zawodowemu.
 4. Wywiad strukturalny.
  Bezpośredni wywiad, przeprowadzany przez partnerów ukraińskich, który jest podstawowym źródłem informacji o kandydacie. Rozmowa kwalifikacyjna zawiera zarówno pytania biograficzne, jak i pytania dotyczące kompetencji. Uzyskane w trakcie rozmowy informacje mają w ostateczności pozwolić na utworzenie wstępnego profilu kandydata. Wywiad ten koncentruje się na trzech obszarach:

  • kwalifikacje zawodowe
  • kompetencje i predyspozycje osobowe
  • motywacja
 5. Sprawdzanie referencji kandydatów.
  W celu potwierdzenia informacji zawartych w  aplikacjach sprawdzane są referencje wszystkich kandydatów.
 6. Rekomendacje.
  Na koniec procesu rekrutacyjnego klient otrzymuje raport o rekomendowanych kandydatach.
 7. Regulacje prawno-formalne.
  Po akceptacji wybranej puli kandydatów wystawiamy dla nich imienne „oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy obywatela danego kraju” wystawione na zakład pracy Klienta. Oświadczenie to jest potwierdzone i zarejestrowane przez powiatowy Urząd Pracy i stanowi podstawę prawną uzyskania półrocznej wizy z pozwoleniem na pracę na terenie Polski. Proces ten zajmuje ok. 2 tygodni. Część kandydatów posiada już wizę, co skraca czas potrzebny do oddelegowania do miejsca pracy nawet do dwóch dni. Po miesiącu lub dwóch nienagannej pracy, tj. ostatecznego potwierdzenia przydatności danego pracownika, po wyrażeniu takiej woli ze strony Klienta, występujemy do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na prace na 2 lata. Na podstawie tego dokumentu pracownik uzyskuje wizę na rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
 8.  Wymiana pracowników.
  W przypadku niespełnienia przez pracownika stawianych przed nim wymagań, z powodu braku zaangażowania, kompetencji czy niezdolności do pracy o podłożu zdrowotnym, dostarczamy na jego miejsce kolejnego kandydata, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Klienta.